Sara - I was given Glenn's name through a family friend.